Wednesday, March 12, 2014

Nhìn đường cong mà đánh giá con người

Nhìn mặt mà bắt hình dong
Nhìn đường cong mà đánh giá con người
Xã hội bây giờ nực cười đến thế 


No comments:

Post a Comment