Friday, March 14, 2014

Yêu +++ kỉ niệm đẹp

Yêu thương, niềm vui, hạnh phúc nó sẽ chẳng theo ta suốt cuộc đời nhưng nó sẽ ngưng đọng ở những khoảnh khắc nào đó mà ta luôn nhớ tới, gọi nó là kỉ niệm đẹp


No comments:

Post a Comment